Język : pl
Waluta : PLN

Twój koszyk 0 produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna Euro Fashion Sławomir Woś


Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne i rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.  
Szczegóły przetwarzania danych zajdziecie Państwo poniżej.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Właścicielem sklepu shop.eurofashion.com oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Woś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Euro Fashion z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Powstańców Warszawy 69, zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego pod numerem 3553, NIP: 593–000–40–93, zwana dalej Euro Fashion
 
PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CELE I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

Każde przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi być oparte na właściwej podstawie prawnej. Dane, jakie w szczególności przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności:
*  Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres),
*  Dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
*  Numer NIP, REGON,
*  Dane księgowe, numery rachunków bankowych,
*  Historia zamówień, a więc transakcji zakupu towarów i usług,
*  Dane dotyczące procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,
*  Dane dotyczące procesów płatności,
*  Dane internetowe - dane transmisyjne
*  Dane z monitoringu tv w siedzibie firmy
 
Powyższe dane są przez nas przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną, ponieważ są niezbędne do:
1. Zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
*  złożenia zamówienia,
*  sprzedaży towarów i usług, które mamy w swojej ofercie,
*  przygotowania oferty,
*  w celu rozwiązywania problemów, tj. rozpatrywania reklamacji, realizowania obowiązków gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady, prowadzenia postępowań sądowych.
2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:
*  wypełnienia obowiązków podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur,
*  rozpatrywania reklamacji, wniosków i skarg,
*  udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie.
3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celach:
*  tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby,
*  prowadzenia działań marketingowych, w tym badania Państwa zadowolenia z wykonanych usług, prowadzenia kampanii reklamowych naszych towarów i usług,
*  w celu udoskonalania usług,
*  w celach archiwalnych (dowodowych),
*  ochrony mienia,
*  ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, na podstawie udzielonej nam odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a RODO), np. w celach marketingu prowadzonego na rzecz Euro Fashion oraz naszych zaufanych partnerów.
 
ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
- wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych
- firmom dostarczającym nam różnego rodzaju usługi, np. usługi kurierskie, księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, doradcze, ochroniarskie, i inne,
-- uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym.
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
W przypadku działalności naszego sklepu shop.eurofashion.com nie zachodzi potrzeba przekazywania danych do państw trzecich, w szczególności poza obszar Unii Europejskiej, czy innych organizacji międzynarodowych.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane pozyskane w związku z przygotowaniem oferty i zawarciem umowy, przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie, tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 
PRAWA, JAKIE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZEWTARZANIEM DANYCH:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
sprzeciw „marketingowy” – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - podstawą zaprzestania przetwarzania danych w takiej sytuacji jest wykazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
prawo do przenoszenia danych:
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
          jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie 
          złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego, którym aktualnie jest:
              Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO
              ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
              kancelaria@giodo.gov.pl
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie nam Państwa danych osobowych jest:
*   warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów lub usług,
*   warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
*   dobrowolne w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów i usług.
Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:
*   możemy odmówić złożenia zamówienia i jego realizacji,
*   możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Państwa roszczeń, możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, podejmowane przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym na profilowaniu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w polityce plików cookies, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawianie reklam własnych produktów i usług w ramach programów afiliacyjnych na innych stronach internetowych oraz dopasowywanie oferty do przeglądanych produktów na stronie internetowej
 
DANE KONTAKTOWE
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem wskazanych kanałów komunikacyjnych:
E-mail na adres:                                     admin@eurofashion.com
Na adres korespondencyjny:                  Euro Fashion z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Powstańców Warszawy 69


Proszę czekać...