Language : en
Currency : PLN

Your cart is 0 items

Product successfully added to your shopping cart

Quantity
Total

There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

Total products (tax incl.)
Total shipping (tax incl.) Free shipping!
Total (tax incl.)
Continue shopping Proceed to checkout

Returns and complaints

Returns and complaints

6. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów
6.1. KUPUJĄCEMU, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
6.3.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np.
umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym
KONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;
6.3.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w
posiadanie ostatniej z rzeczy;
6.3.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy
dostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie
ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
KONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
6.3.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w
którym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT mus poinformować
SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniem
poniższych danych:
adres korespondencyjny:
Euro Fashion
ul. Powstańców Warszawy 69; 83 - 000 Pruszcz Gdański
tel. (++48) 58 692-22-14/15
tel. (++48) 58 692-22-16 (zamówienia internetowe/internet orders)
fax: (++48) 58 692-22-12
adres e-mail: sklep@eurofashion.com
6.5. KONSUMENT może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
formularz ten należy wypełnić i odesłać
tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy


Adresat:
Euro Fashion
ul. Powstańców Warszawy 69
83 - 000 Pruszcz Gdański
fax: (++48) 58 692-22-12
adres e-mail: sklep@eurofashion.com


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
Data zawarcia umowy: _____________________; data odbioru: _____________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
____________________________________________
Adres konsumenta(-ów):
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Podpis konsumenta(-ów) _________________ _________________
Miejscowość _______________________________, data _____________________.
*Odpowiednie skreślić.


6.6. KONSUMENT może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej
SPRZEDAWCY [shop.eurofashion.com]. Jeżeli KONSUMENT skorzysta z tej możliwości,
SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na
trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KONSUMENT wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.8. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca wszystkie otrzymane od
KONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji
KONSUMENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
SPRZEDAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
KONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodzi się na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku KONSUMENCI nie poniosą żadnych opłat w związku
z tym zwrotem.
6.9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy
lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
6.10. KONSUMENT winien odesłać lub przekazać SPRZEDAWCY towary niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o
odstąpieniu od umowy na adres:
Euro Fashion
ul. Powstańców Warszawy 69
83 - 000 Pruszcz Gdański
6.11.Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle towary przed upływem terminu 14
dni.
6.12. SPRZEDAWCA ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku jej odesłania w zwykły sposób
pocztą. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób
odesłana pocztą albo rzecz nie zostanie odesłana w zwykły sposób pocztą, KONSUMENT
będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów
szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.
6.13. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.


Please wait...